Art 1: Doel:

Het huishoudelijke reglement is intern en regelt de werking van onze club “De Kusthond V.Z.W.”, voor zover niet behandeld in de wet en in de statuten.

Het huishoudelijke reglement slaat niet alleen op wat er in het clubhuis of op de terreinen gebeurt, maar ook op trainingen, wedstrijden, demonstraties, het gedrag in het algemeen, enz. Zij dient door alle leden nageleefd te worden. Het huishoudelijke reglement kan te allen tijde tijdens een bestuursvergadering aangepast worden, dit meteen meerderheid van stemmen.

Art 2: Samenstelling van het bestuur: (12/01/2020) .      

          Klik op Bestuur om de samenstelling te zien.

Art 3: Terreinreglementen:

 • Leden waarvan de hond niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, of honden die door de wet verboden worden, worden onmiddellijk en automatisch geschorst, met dien verstande, dat het lid, lid blijft, doch met zijn honden niet meer mag deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden.
 • Alle honden dienen ingeënt te zijn alvorens op het terrein te komen, dit tegen: hondsdolheid, kattenziekte en eventuele andere ziekten. Het vaccinatieboekje dient voorgelegd te worden ter controle.
 • Geen loopse teven op de terreinen tijdens de trainingen.
  Deze kunnen wel als laatste trainen, op de terreinen.
 • Tijdens één en dezelfde les mag een hond niet van geleider veranderen.
 • De geleider die te laat komt, meldt zich eerst aan bij de lesgevende onderrichter.
 • De geleider die om één of andere reden de les vroegtijdig dient te verlaten, licht daarvan de onderrichter in.
 • Alleen de onderrichters/aanvalsmannen geven raad aan de geleiders. Derden kunnen nadien met de onderrichter praten over het gestelde probleem.
 • Iedereen volgt de les zoals die door de onderrichter wordt gegeven.
 • In geval van problemen, kan men na de les terecht bij de onderrichter of het bestuur.
 • De geleider dient zijn hond vóór de aanvang van de trainingen uit te laten om zijn behoefte te doen.
  Het is dan ook verboden zijn hond op de terreinen zijn behoefte te laten doen. Ingeval van overtreding, wordt met bestraft met een boete van 0,50 €, te betalen aan een bestuurslid of aan de bar. Er wordt op Uw eerlijkheid gerekend. De uitwerpselen van de hond worden door de geleider zelf opgeruimd.
 • De honden dienen verzorgd en eventueel voor de training gekamd te worden.
 • Op de terreinen, tijdens de trainingen, is roken, drinken en eten verboden. Wie in schijnbaar dronken toestand is, wordt het terrein verboden.
 • De trainingen gaan door:
  - voor gezelschapshonden op woensdag van 19:00 tot 20:00 uur en zaterdag van 14:30 tot einde.
  - voor verdedigingshonden op woensdag van 18:30 tot einde en zaterdag van 14:30 tot einde.
  De data en de uren kunnen door het bestuur of onderrichters aangepast worden.
 • Enkel aangeduide aanvalsmannen mogen het aanvalspak aantrekken en jonge honden hitsen. De namen staan vermeld in bijlage en hangen uit in de kantine.
 • Enkel de aangeduide onderrichters gehoorzaamheid, ringsport en speuren, mogen les geven. De namen staan vermeld in bijlage en hangen uit in de kantine.
 • Het bijtwerk mag niet op de twee verschillende pleinen op hetzelfde ogenblik doorgaan, tenzij door de onderrichters en/of aanvalsmannen in samenspraak met de geleiders, anders beslist wordt.
 • Bezoekende hondenliefhebbers die de ringsport beoefenen hebben voorrang op de clubleden.
 • De volgorde van het bijtwerk wordt bepaald door de volgorde van het noteren van de namen op het voorziene bord. De aanvalsmannen en onderrichters gaan ten alle tijde voor en kunnen de volgorde aanpassen naar noodzaak.
 • De, aan de leden, ter beschikking gestelde hondenhokken dienen na gebruik in ordentelijke en gesloten toestand achter gelaten te worden. Bij niet naleving kan het gebruik van een hondenhok verboden worden.
 • Prikbanden zijn in principe verboden, tenzij de onderrichter er anders over beslist. Er dient gewerkt te worden aan een voldoende lange leiband.
 • De geleider werkt zoveel mogelijk om vooruitgang te boeken.
  Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de goede wil en het vertrouwen van degeleider.
  Ook thuis dient gewerkt te worden met de hond, indien men vooruitgang wil boeken.
 • Het gebruikte materiaal dient terug op zijn plaats gebracht te worden. Bij verlies dient dit vergoed te worden.
 • De geleiders van ringsport en politieafrichting en de onderrichter beslissen wie al dan niet op het plein komt tijdens het africhten.
 • Op één en dezelfde trainingsdag mag een lid slechts met 3 honden trainen. Ter verduidelijking 2 (volwassenen) honden (honden die op het kostuum bijten) en 1 (jonge) hond (hond die nog op een bijtstuk dient te bijten), of 1 volwassen hond en 2 jonge honden of 3 jongen honden. Dus GEEN drie volwassen honden.
  Het is dus wel mogelijk om meer dan 3 honden in te schrijven, maar het lid dient of kan dan roteren met zijn honden. (Beslissing bestuursvergadering van 07/10/2019)

Art 4: Clubhuisreglementen:

 1. Het clubhuis is enkel toegankelijk voor leden en genodigden.
 2. Honden zijn niet toegelaten in het clublokaal, daarvoor zijn hondenhokjes voorzien. Pups tot 6 maanden, evenals kleine honden mogen binnen, zolang hun gedrag de orde in het clubhuis niet stoort.
 3. De leden dienen zich correct en gedisciplineerd te gedragen, zowel in het clubhuis als op het terrein.
 4. Enkel de bestuursleden en erkende vrijwilligers (zie Art 10) mogen:
  achter de toog komen en bestellen
  lesgeven
  keuren
  als pakwerker fungeren
 5. Het is ten strengste verboden te roken in het clubhuis. (Rokerswetgeving)

Art 5: Lidgelden + verzekering:

Lidgelden

De tarieven van de lidgelden zijn als volgt:

 • Werkende (spelende) leden: 75 € per kalenderjaar per hond, per bijkomende hond komt er 20 euro bij.
  In dit bedrag is de clubverzekering inbegrepen.
  Het betaalde lidgeld is slechts geldig voor het lopende jaar, zijnde tussen 01 januari en 31
  december.
  Personen die zich vanaf 1 juli aansluiten betalen 45 € lidgeld.
  Personen die zich vanaf 1 oktober aansluiten betalen 35€ lidgeld.
 • Familielid: of persoon die onder hetzelfde dak woont, die met één en dezelfde hond traint betaalt 20 € per jaar voor de verzekering.
 • Steunende leden: minimum 10 € per kalenderjaar.
 • Ereleden: minimum 20 € per kalenderjaar.

“Leden die hun lidgeld niet betaald hebben vóór 31 januari van het nieuwe jaar, worden als uittredend lid aanzien. Wanneer zij zich na deze datum aanmelden vallen zij onder dezelfde voorwaarden als een niet-lid.

Dit betekent dat het bestuur beslist over het al dan niet opnieuw lid worden. (Beslissing online bestuursvergadering van 23/12/2019)”

Verzekering

Alle leden worden verzekerd via de algemene verzekeringspolis van de VOE en/of Ethias.
Leden zijn enkel automatisch verzekerd bij een minimum lidgeld van 30 €.

Art 6: Terugbetaling verplaatsings- en andere kosten:

1.Verplaatsingskosten:

De gemaakte verplaatsingskosten voor het bijwonen van vergaderingen of andere verplaatsingen ten voordele van de club kunnen terugbetaald worden. De terugbetaling dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het bestuur.

De terugbetaling gebeurt onder volgende formule:
Actuele brandstofprijs + 0,025 € x aantal kilometers / 10

2.Andere kosten:

Andere kosten kunnen eveneens terugbetaald worden, mits voorafgaandelijk akkoord van het bestuur en tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Art 7: Mededelingen:

Mededelingen van welke aard ook, worden aan de leden ter kennis gebracht via muurkranten in het clubhuis.

Art 8: Ideeënbus:

Een ideeënbus wordt in het leven geroepen teneinde de leden toe te laten nieuwe ideeën naar voor te brengen (via mail of brief). De ideeën worden bij de eerstvolgende bestuursvergadering voorgedragen en besproken.

Art 9: Publicatie foto’s en videofilms op website:

Tijdens wedstrijden en oefeningen kunnen er foto’s en video’s opgenomen worden, die mogelijks op onze website zullen gepubliceerd worden.
Elk lid verklaart zich hiermee akkoord, tenzij hij zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.
Het verzet dient schriftelijk (mail of brief) aan het bestuur te worden overgemaakt.

Art 10: Vrijwilligerswerk bij de club

Vrijwilligers worden enkel als vrijwillig medewerker aanzien, na beslissing van het bestuur.
De vrijwilligers, dienen zich zelf in orde te stellen met de wetgeving inzake vrijwilligerswerk.
Indien een vrijwilliger uitkeringen geniet, dient hij bij de instantie die bevoegd is voor het toekennen van de uitkeringen de toelating te vragen om het vrijwilligerswerk uit te oefenen met behoud van uitkeringen.
Zij dienen het bestuur op de hoogte te brengen van de beslissing die de instantie genomen heeft.
Alle uitkeringsgerechtigde werklozen, ook deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkeringen,tijdelijke werklozen evenals personen die vallen onder het stelsel van SWT (= stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag beter gekend als BRUGPENSIOEN) dienen hiervan een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Personen die genieten van een leefloon moeten hun dossierbeheerder van het OCMW melden dat ze vrijwilligerswerk gaan doen.
Wie ziekte of invaliditeitsvergoeding ontvangt van het ziekenfonds, moet een schriftelijke bevestiging van de adviserende geneesheer hebben, waarin vermeld staat dat het vrijwilligerswerk “verenigbaar” is met de gezondheidssituatie van de kandidaat-vrijwilliger.

Art 11: Gebruik van de WhatsApp groepen.

Er zal een nieuwe WhatsApp groep opgestart worden waar enkel de bestuursleden zullen op posten. Daar zullen gewoon meldingen opkomen met betrekking tot de werking van de club, bvb geen training op….; graag helpers op zaterdag …. voor werken op het terrein; training op verplaatsing, samenkomst aan de club om…. ; enz.
De bestaande WhatsApp groep blijft en daar kunnen de leden onder elkaar hun ding kwijt, uiteraard met betrekking tot de club of honden in het algemeen.

Art 12: Trainingsmaatregelen en voorschriften tijdens de Coronaperiode.

In toepassing van Art 5 van het “Ministerieel Besluit (MB) van 30 april 2020 houdende de wijziging van het MB van 23 maart 2020”, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werden de volgende maatregelen in vanaf 04 mei 2020 tot zolang de maatregelen opgelegd door de overheid van kracht blijven.

 

 1. Trainingen per twee geleiders met elk één instructeur en/of eventueel een pakwerker, op twee terreinen. Terrein Happy Dog vzw (gehoorzaamheid) en terrein DKH vzw pakwerk. Indien HD vzw beslist om ook open te gaan, splitsen we ons terrein op in twee of wordt de gehoorzaamheid buiten het terrein gehouden.
 2. Praktisch gezien komen dus 2 geleiders op hetzelfde vooraf afgesproken uur naar de club voor een training van een half uur. Eén begint bij HD vzw en één bij DKH vzw. Na ongeveer een kwartier wordt er gewisseld van terrein.
  De geleider dient op het aangekondigde uur stipt te kunnen beginnen, wat wil zeggen dat de hond uitgelaten is voor je op de club aankomt.

  Praktisch gezien komen dus 2 geleiders op hetzelfde vooraf afgesproken uur naar de club voor een training van een half uur. Eén begint bij HD vzw en één bij DKH vzw. Na ongeveer een kwartier wordt er gewisseld van terrein.
  De geleider dient op het aangekondigde uur stipt te kunnen beginnen, wat wil zeggen dat de hond uitgelaten is voor je op de club aankomt.
 3. Ieder geleider wast of ontsmet zijn handen met de voorziene ontsmettingsgel of -spray of vloeibare zeep vóór hij/zij het terrein opkomt.
  Na de training kan hij zijn handen terug ontsmetten en dient men onmiddellijk te vertrekken en de hond verder af uit te laten.
 4. Noodzakelijk materiaal om te trainen, die ter beschikking gesteld wordt door de club, wordt enkel door de instructeur aangeraakt.
 5. Een 15-tal apporten voor de honden worden in een bak klaar gezet. De geleider mag er één kiezen en nemen zonder andere apporten eerst vast te nemen.Na gebruik wordt dit apport in een andere bak gelegd. Na de training wordt de bak met gebruikte apporten weggezet en pas minimum 72 uur later terug gebruikt.
 6. Het is uiteraard niet verboden om een eigen apport mee te hebben en te gebruiken. De geleider dient verder zelf in te staan voor het nodige om te kunnen trainen. (bvb. lange leiband, apport, blokje, enz.)
 7. Geleiders met meerdere honden kunnen slechts met 1 hond per trainingsdag trainen, teneinde toe te laten dat iedereen, of nog beter dat zo veel als mogelijk leden kunnen trainen. Het is niet verboden om meerdere honden mee te hebben, om ze dan gezamenlijk uit te laten, maar niet in de omgeving van de club. (steeds voldoende poepzakjes op zak hebben)
 8. Trainingsuren op woensdag zijn 19.00 – 19.30 – 20.00 – 20.30 – 21.00 uur.
  Op zaterdag om 14.30 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 uur.
  Dat wil zeggen dat er telkens 10 leden kunnen trainen.
  Er zal wordt gekeken naar een juiste redelijke verdeling voor iedereen.
  Het bestuur bepaalt wie, wanneer kan komen, rekening houdende met de inschrijving. Deze regeling zal zeker geëvalueerd worden en indien nodig of mogelijk, aangepast worden.
 9. Het is zeer duidelijk dat de kantine NIET OPEN IS. De kantinedeur zal dus steeds gesloten zijn. Dranken worden NIET besteld, met uitzondering voor de instructeurs/pakwerkers.
  Het WC zal wel toegankelijk blijven, via de deur achteraan (apachekot).
 10. Personen die zich inschrijven om te komen trainen, zullen een document doorgemaild krijgen, die aantoont dat het om een noodzakelijke verplaatsing gaat. Bij de controle door een bevoegd persoon zal het afhangen van de interpretatie van de controleur of hij deze verplaatsing als essentieel aanziet. De club is daarvoor niet verantwoordelijk en zal een eventuele boete niet terugbetalen.
 11. In principe zal het toegelaten zijn om met de auto’s tot aan de club te komen. Daarvoor zal je het herrashekken aan de petanqueclub zelf moeten openen en uiteraard onmiddellijk na het binnenrijden terug dichtzetten. Gezien er plaats genoeg is, is het wenselijk om de voertuigen ver genoeg uit elkaar te plaatsen. Specifieke toelating wordt nog aangevraagd aan de Sportdienst.
  Bestuursvergadering van 07/05/2020 18:00 uur.

 

 

 

Art 13: Aanpassing reglement:

Wijzigingen aan dit reglement vallen onder de bevoegdheid van het bestuur en kunnen ten allen tijde uitgevoerd worden.

Laatste aanpassing goedgekeurd op de Algemene ledenvergadering en Bestuursvergadering van 12 januari 2020, i.v.m. Bestuur – herkiesbaarheid bestuursleden.

 

BIJLAGE:

Erkende vrijwilligers

Namen hondeninstructeurs/onderrichters/lesgevers/trainers gehoorzaamheid, ringsport en speuren:

SALENBIEN, Patrick
SALENBIEN, Pascal
RYCX, Patrick
PIRA, Nick
GEVAERT, Georges
MAESEN, Daniël
JONCKHEERE, Conny
MOENS, Jorg
SCHREURS, Bieke

Namen door de club erkende aanvalsmannen:

SALENBIEN, Patrick
SALENBIEN, Pascal
RYCX, Patrick
PIRA, Nick
MOENS, Jorg
VANBILLEMONT, Sanchez

Aspirant aanvalsman onder begeleiding van een door de club erkende aanvalsman:

DEWINNE, Kenny

Andere vrijwilligers, kantine:

SCHREURS, Bieke
JONCKHEERE, Conny

 

(Aanpassing bestuursvergadering d.d. 23 december 2019)