Homepage
     
Home Club Reglement
Reglement

Art 1: Doel:

“De Kusthond V.Z.W.”, voor zover niet behandeld in de wet en in de statuten.
Het huishoudelijke reglement slaat niet alleen op wat er in het clubhuis of op de terreinen gebeurt, maar ook op trainingen, wedstrijden, demonstraties, het gedrag in het algemeen, enz. Zij dient door alle leden nageleefd te worden. Het huishoudelijke reglement kan te allen tijde tijdens een bestuursvergadering aangepast worden, dit met een meerderheid van stemmen.

Art 2: Samenstelling van het bestuur: (08/07/2015)

Voorzitter :
RYCX, Patrick
Secretaris : SALENBIEN, Patrick
Schatbewaarder : SALENBIEN, Pascal
Raadsleden :
PIRA, Nick

Art 3: Terreinreglementen:

 1. Leden waarvan de hond niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, of honden die door de wet verboden worden, worden onmiddellijk en automatisch geschorst, met dien verstande, dat het lid, lid blijft, doch met zijn honden niet meer mag deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden.
 2. Alle honden dienen ingeënt te zijn alvorens op het terrein te komen, dit tegen: hondsdolheid, kattenziekte en eventuele andere ziekten. Het vaccinatieboekje dient voorgelegd te worden ter controle.
 3. Geen loopse teven op de terreinen tijdens de trainingen. Deze kunnen wel als laatste trainen, op de terreinen.
 4. Tijdens één en dezelfde les mag een hond niet van geleider veranderen.
 5. De geleider die te laat komt, meldt zich eerst aan bij de lesgevende onderrichter.
 6. De geleider die om één of andere reden de les vroegtijdig dient te verlaten, licht daarvan de onderrichter in.
 7. Alleen de onderrichters/aanvalsmannen geven raad aan de geleiders. Derden kunnen nadien met de onderrichter praten over het gestelde probleem.
 8. Iedereen volgt de les zoals die door de onderrichter wordt gegeven.
 9. In geval van problemen, kan men na de les terecht bij de onderrichter of het bestuur.
 10. De geleider dient zijn hond vòòr de aanvang van de trainingen uit te laten om zijn behoefte te doen. Het is dan ook verboden zij hond op de terreinen zijn behoefte te laten doen. Ingeval van overtreding, wordt met bestraft met een boete van 0,50 €, te betalen aan een bestuurslid of aan de bar. Er wordt op Uw eerlijkheid gerekend. De uitwerpselen van de hond worden door de geleider zelf opgeruimd.
 11. De honden dienen verzorgd en eventueel voor de training gekamd te worden.
 12. Op terreinen, tijdens de trainingen, is roken, drinken en eten verboden. Wie in schijnbaar dronken toestand is, wordt het terrein verboden.
 13. De trainingen gaan door:
  Voor de gezelschapshonden op woensdag van
  19:00 tot 20:00 uur en de zaterdag van 14.30 uur tot einde;
  Voor de verdedigingshonden op woensdag van 18.30 uur tot einde en op zaterdag van 14.30 uur tot einde.
 14. De data en uren kunnen door het bestuur of onderrichters aangepast worden.
 15. Enkel aangeduide aanvalsmannen mogen het aanvalspak aantrekken en jonge honden hitsen. De namen staan vermeld in bijlage en hangen uit in de kantine.
 16. Enkel de aangeduide onderrichters gehoorzaamheid, ringsport en speuren, mogen les geven. De namen staan vermeld in bijlage en hangen uit in de kantine.
 17. Het bijtwerk mag niet op de twee verschillende pleinen op hetzelfde ogenblik doorgaan, tenzij door de onderrichters en/of aanvalsmannen in samenspraak met de geleiders, anders beslist wordt.
 18. Bezoekende hondenliefhebbers die de ringsport beoefenen hebben voorrang op de clubleden.
 19. De volgorde van het bijtwerk wordt bepaald door de volgorde van het noteren van de namen op het voorziene bord. De aanvalsmannen en onderrichters gaan ten alle tijde voor en kunnen de volgorde aanpassen naar noodzaak.
 20. De aan de leden ter beschikking gestelde hondenhokken, dienen na gebruik in ordentelijke en gesloten toestand nagelaten te worden. Bij niet naleving kan het gebruik van een hondenhok verboden worden.
 21. Prikbanden zijn in principe verboden, tenzij de onderrichter er anders over beslist. Er dient gewerkt te worden aan een voldoende lange leiband.
 22. De geleider werkt zoveel mogelijk om vooruitgang te boeken.
 23. Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, de goede wil en het vertrouwen van de geleider.
 24. Ook thuis dient gewerkt te worden met de hond, indien men vooruitgang wil boeken.
 25. Het gebruikte materiaal dient terug op zijn plaats gebracht te worden. Bij verlies dient dit vergoed te worden.
 26. De geleiders van ringsport en politieafrichting en de onderrichter beslissen wie al dan niet op het plein komt tijdens het africhten.

Art 4: Clubhuisreglementen:

 1. Het clubhuis is enkel toegankelijk voor leden en genodigden.
 2. Honden zijn niet toegelaten in het clublokaal, daarvoor zijn hondenhokjes voorzien. Pubs tot 6 maanden, evenals kleine honden mogen binnen, zolang hun gedrag de orde in het clubhuis niet stoort.
 3. De leden dienen zich correct en gedisciplineerd te gedragen, zowel in het clubhuis als op het terrein.
 4. Enkel de bestuursleden en erkende vrijwilligers (zie Art 10) mogen:
  - achter de toog komen en bestellen;
  - lesgeven;
  - keuren;
  - als pakwerker fungeren;

Art 5: Lidgelden + verzekering:

 1. Lidgelden:
  De tarieven van de lidgelden zijn als volgt:

  Werkende (spelende) leden:
  60 € per kalenderjaar per hond, per bijkomende hond komt er 20 euro bij. In dit bedrag is de clubverzekering inbegrepen. Het betaalde lidgeld is slechts geldig voor het lopende jaar, zijnde tussen 01 januari en 31 december. Personen die zich vanaf 1 juli aansluiten betalen 40 € lidgeld. Personen die zich vanaf 1 oktober aansluiten betalen 30€ lidgeld.
  Steunende leden: minimum 10 € per kalenderjaar;
  Ereleden: minimum 20 € per kalenderjaar.
  "Leden die hun lidgeld niet betaald hebben vóór 31 januari van het nieuwe jaar, worden als uittredend lid aanzien. Wanneer zij zich na deze datum aanmelden vallen zij onder dezelfde voorwaarden als een nieuw lid.
  Dit betekent dat het bestuur beslist over het al dan niet opnieuw lid worden. (Beslissing bestuursvergadering dd 24 oktober 2016)"
 2. Verzekering
  Alle leden worden verzekerd via de algemene verzekeringspolis van de VOE en/of Ethias.
  Een familielid die met één en dezelfde hond traint betaalt 15 € per jaar voor de verzekering.
  Leden zijn enkel automatisch verzekerd bij een minimum lidgeld van 25 €.

Art 6: Terugbetaling verplaatsing- en andere kosten:

 1. Verplaatsingskosten:
  De gemaakte verplaatsingskosten voor het bijwonen van vergaderingen of andere verplaatsingen ten voordele van de club kunnen terugbetaald worden. De terugbetaling dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door het bestuur.
  De terugbetaling gebeurt onder volgende formule:
  (Actuele brandstofprijs + 0,025 € x aantal kilometers) / 10

 2. Andere kosten:
  Andere kosten kunnen eveneens terugbetaald worden, mits voorafgaandelijk akkoord van het bestuur en tegen afgifte van een betalingsbewijs

Art 7: Mededelingen:

Mededelingen van welke aard ook, worden aan de leden ter kennis gebracht via muurkranten in het clubhuis.

Art 8: Ideeënbus:

Een ideeënbus wordt in het leven geroepen teneinde de leden toe te laten nieuwe ideeën naar voor te brengen (via mail of brief). De ideeën worden bij de eerstvolgende bestuursvergadering voorgedragen en besproken.

Art 9: Publicatie foto’s en videofilms op website:

Tijdens wedstrijden en oefeningen kunnen er foto’s en video’s opgenomen worden, die mogelijks op onze website zullen gepubliceerd worden.
Elk lid verklaart zich hiermee akkoord, tenzij hij zich hier uitdrukkelijk tegen verzet.
Het verzet dient schriftelijk (mail of brief) aan het bestuur te worden overgemaakt

Art 10: Vrijwilligerswerk bij de club:

Vrijwilligers worden enkel als vrijwillig medewerker aanzien, na beslissing van het bestuur.
De vrijwilligers, dienen zich zelf in orde te stellen met de wetgeving inzake vrijwilligerswerk.
Indien een vrijwilliger uitkeringen geniet, dient hij bij de instantie die bevoegd is voor het toekennen van de uitkeringen de toelating te vragen om het vrijwilligerswerk uit te oefenen met behoud van uitkeringen.
Zij dienen het bestuur op de hoogte te brengen van de beslissing die de instantie genomen heeft.

Alle uitkeringsgerechtigde werklozen, ook deeltijdse werknemers met inkomensgarantie-uitkeringen,tijdelijke werklozen evenals personen die vallen onder het stelsel van SWT (= stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag beter gekend als BRUGPENSIOEN) dienen hiervan een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Personen die genieten van een leefloon moeten hun dossierbeheerder van het OCMW melden dat ze vrijwilligerswerk gaan doen.
Wie ziekte of invaliditeitsvergoeding ontvangt van het ziekenfonds, moet een schriftelijke bevestiging van de adviserende geneesheer hebben, waarin vermeld staat dat het vrijwilligerswerk “verenigbaar” is met de gezondheidssituatie van de kandidaat-vrijwilliger.

Art 11: Aanpassing reglement:

Wijzigingen aan dit reglement vallen onder de bevoegdheid van het bestuur en kunnen ten allen tijde uitgevoerd worden.

Laatste aanpassing goedgekeurd op de bestuursvergadering dd: 28 no
vember 2017

"BIJLAGE:

ERKENDE VRIJWILLIGERS
Namen hondeninstructeurs/onderrichters/lesgevers/trainers, gehoorzaamheid, ringsport, speuren:

SALENBIEN, Patrick
SALENBIEN, Pascal
RYCX, Patrick
PIRA, Nick
GEVAERT, Georges
MAESEN, Daniël 
JONCKHEERE, Conny 
MOENS, Jorg

Namen door de club erkende aanvalsmannen:

SALENBIEN, Patrick
SALENBIEN, Pascal
RYCX, Patrick
PIRA, Nick
MOENS Jorg
KOOREMAN, Christoph
WALGRAEF, Mike

 

Aspirant aanvalsman onder begeleiding van een door de club erkende aanvalsman:

 

VANBILLEMONT Sanchez
MANDELIER Sandro
DECOCK Jarne

 

Andere vrijwilligers, kantine:

CLYBOUW, Berlinda
BULLINCK, Brigitte
NIERYNCK, Pascale
(Beslissing bestuursvergadering dd 28/11/2017)"

 
We hebben 1 gast online